Privacyverklaring

Bescherming van je persoonsgegevens

FONS behandelt je persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We verwerken alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het beheer van je dossier. We vertellen je graag wat meer over ons privacybeleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens1 zijn gegevens die het mogelijk maken om je te identificeren of die een band met je leggen als natuurlijke persoon. Een aantal voorbeelden zijn:

 • voor- en achternaam

 • geboortedatum en -plaats

 • rijksregisternummer

 • geslacht

 • nationaliteit

 • hoofdverblijfplaats

 • burgerlijke staat

 • gezinssamenstelling

 • bankrekeningnummer

Waarvoor verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens om het Groeipakket van je kind correct en tijdig te kunnen uitbetalen2.

FONS gebruikt waar mogelijk de gegevens uit de bestaande elektronische databanken. Zo kunnen we snel betalen waar recht op is.

We vragen jou enkel persoonsgegevens als die niet in de bestaande elektronische databanken beschikbaar zijn. Je bent wettelijk verplicht ons de gevraagde gegevens te bezorgen. Als je ons die niet bezorgt, is het mogelijk dat we niet het juiste bedrag kunnen betalen. Breng ons daarom snel op de hoogte van elke wijziging in je situatie.

Hoelang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je persoonsgegevens tot vijf jaar na het afsluiten van je dossier.

Aan wie kunnen we je persoonsgegevens doorgeven?

 • Andere publieke instellingen: Vlaams agentschap voor Regie van Jeugd en Gezin, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, VAPH etc.;

 • Bankinstellingen om de bankgegevens van de begunstigden te controleren;

 • Andere uitbetalers van gezinsbijslag;

 • Externe experten van FONS (o.a. advocaten);

 • Hoven en rechtbanken waarbij een gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt.

Na je aanvraag van het startbedrag delen we je contactgegevens en de geschatte geboortedatum met Kind en Gezin. Zij gebruiken die gegevens om je vrijblijvend te contacteren voor een kennismakingsgesprek tijdens je zwangerschap. 

Overdracht persoonsgegevens aan landen buiten de EER

Wanneer je recht hebt op gezinsbijslag in Algerije, Bosnië-Herzegovina, Israël, Kosovo, Macedonië, Marokko, Montenegro, San Marino, Servië, Tunesië, Turkije3 of Zwitserland4 kunnen we je persoonsgegevens doorgeven aan de instellingen die gezinsbijslag betalen en aan de verbindingsorganen in dat land.

Wat zijn je rechten?

Tijdens de volledige periode waarin we je persoonsgegevens bijhouden, heb je het recht om:

 • FONS te vragen om je persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren;

 • aan FONS een kopie van je persoonsgegevens te vragen;

 • de verwerking van je persoonsgegevens door FONS te beperken;

 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door FONS;

 • FONS te vragen om je persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Heb je vragen of wil je jouw rechten uitoefenen?

Neem dan contact op met:

Stuur een kopie van je identiteitskaart mee.

 


1. Artikel 4, 1, van de AVG.

2. Op basis van het Groeipakketdecreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid.

3. De overdracht aan bovenstaande landen zal steeds conform artikel 48 AVG en de bestaande bilaterale akkoorden gebeuren. 

4. De overdracht aan Zwitserland zal steeds conform richtlijn 95/46/EG gebeuren.